0:00 / 0:00

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

De website www.ar-co.be vormt de aanwezigheid op het Internet van AR-CO cvba. De website wordt beheerd door AR-CO en de inhoud ervan wordt in samenwerking met partners geproduceerd.
Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid

Bij het ontwerpen en beheren van haar website neemt AR-CO de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking.

De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt AR-CO geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan zij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen. AR-CO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot haar website of individuele elementen ervan, of uit het gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken).

Verder behoudt AR-CO zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de websites op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. AR-CO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

AR-CO doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op haar websites correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin is AR-CO niet in staat om een waarborg te verlenen inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie.

AR-CO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie.

De producten en diensten die op de AR-CO-website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen, of om een verzekeringspolis te nemen.

Gelinkte websites

De AR-CO-website bevat links naar andere internetsites. AR-CO heeft deze websites niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikers activeren op elk moment die links op hun eigen risico.

Vatbaar voor wijziging

AR-CO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

De website bevat cookies.

Cookies laten een website toe om de voorkeuren van een websitegebruiker te herkennen zoals de ingegeven voorkeur voor een taal of de ingevoerde inloggegevens, en om via Google Analytics het gebruik van de website op te volgen.

Het verwijderen van cookies is mogelijk door de privacy-instellingen van uw internetbrowser aan te passen. U kan er ook voor opteren om uw browserinstellingen zo te configureren dat uw browser u verwittigt elke keer er een cookie wordt aangemaakt, of dat cookies volledig verhinderd worden.

Klantenzone

Via de website kan de verzekeringnemer die zich aangemeld heeft meteen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord over zijn contract met AR-CO communiceren. Zowel de aangifte van opdrachten als vragen over de polis en bijkomende dekkingen kunnen op deze wijze eenvoudig overgemaakt worden. Deze communicatie heeft dezelfde juridische waarde als een ondertekende brief.

Auteursrecht

Alle elementen op de AR-CO-website zijn door auteursrecht beschermd en behoren uitsluitend aan AR-CO toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, en opgeslagen. Indien elementen gereproduceerd worden in gelijk welke vorm, dient AR-CO uitdrukkelijk als bron vermeld te worden. Tekens van auteursrecht, de merknaam en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd worden. Wanneer software of andere gegevens van/op de AR-CO-website opgeslagen of gekopieerd worden, wordt geacht dat de respectieve gebruiksvoorwaarden aanvaard zijn.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending via elektronische of andere middelen, wijziging, het linken of het gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AR-CO. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de AR-CO-website zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.