0:00 / 0:00

Verzekering

BA beroeps- & tienjarige aansprakelijkheid stabiliteitsingenieur

Deze verzekering dekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige aansprakelijkheid van de ingenieur of het studiebureau. Ze beschermt deze wanneer een klant of een andere derde een schadevergoeding eist in het kader van zijn beroepsactiviteit.
Ontdek meer
 • Deze polis is geschikt voor:

Over deze verzekering


Voor wie?

Bouwkundig ingenieurs of studiebureaus, zelfstandigen of rechtspersonen

Verzekerden

De ingenieur of het studiebureau, zijn aangestelden, stagiairs, personeel en andere medewerkers wanneer zij voor zijn rekening handelen.

Bij rechtspersonen: de vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en alle andere organen van de rechtspersoon die belast zijn met het beheer of het bestuur.

Onderaannemers kunnen gedekt worden voor hun tienjarige aansprakelijkheid op voorwaarde dat ze aangegeven worden aan AR-CO.

Voorwerp

Deze verzekering dekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige aansprakelijkheid van de ingenieur of het studiebureau. Ze beschermt deze wanneer een klant of een andere derde een schadevergoeding eist in het kader van zijn beroepsactiviteit.

Activiteiten

Met “studies stabiliteit” bedoelt AR-CO: onderzoeken, berekeningen en adviezen met betrekking tot de stabiliteit van gebouwen, wegen en rioleringen, en alle “bijhorende” activiteiten zoals expertises (privé en gerechtelijk), haalbaarheidsstudies, plaatsbeschrijvingen, planning en coördinatie van de aannemingen, …

Andere activiteiten, zoals studies technieken, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator, kunnen op aanvraag als een bijkomende activiteit toegevoegd worden.

Derde

Met “derde” bedoelt AR-CO elke andere persoon dan de verzekerden.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid omvat onder andere:

 • de aansprakelijkheid tegenover derden tijdens de beroepsactiviteit (aansprakelijkheid “uitbating”);
 • de aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor adviesopdrachten;
 • de aansprakelijkheid jegens de bouwheer tijdens de studie-, ontwerp- en projectfase;
 • de aansprakelijkheid jegens de bouwheer tijdens de bouwfase;
 • de aansprakelijkheid voor (lichte) verborgen gebreken gedurende de contractuele periode of onder verjaringstermijn.

Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw aantasten, gebaseerd op artikels 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke en reglementaire basis

De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is verplicht voor de bouw en verbouwing van woningen in België door de Wet van 31 mei 2017.

Dekkingen

De standaarddekkingen van AR-CO zijn, per schadegeval en zonder jaarbeperking:

 • € 750.000 voor materiële en immateriële schade;
 • € 1.500.000 voor lichamelijke schade;
 • € 10.0001 voor toevertrouwde goederen.
 • Andere dekkingen zijn mogelijk op aanvraag.

Boven deze bedragen dekt AR-CO:

 • € 500.000 voor reddingskosten;
 • € 500.000 voor verdedigingskosten en interesten.

Niet-gedekte risico’s

Zijn niet gedekt door deze verzekering:

 • Opdrachten die niet aangegeven zijn aan AR-CO;
 • De aansprakelijkheid als bouwheer of als eigenaar.

Kunnen gedekt worden met een voorafgaandelijk bijvoegsel:

 • Opdrachten in België met een geschatte waarde van meer dan 50 miljoen euro;
 • Opdrachten in het buitenland, behalve de Verenigde Staten en Canada;
 • Opdrachten voor tunnels, bruggen, sluizen, stuwdammen, werken in zee, meer en waterwegen.

Vrijstelling

De tussenkomst van AR-CO wordt verminderd met een vrijstelling per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen te wijten aan hetzelfde schadeveroorzakend feit. De standaardvrijstelling bedraagt minimum 500 euro vermeerderd met 15% van de tussenkomst, met een maximum van € 6.250*. De vrijstelling wordt verminderd met 30% in geval van een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke of arbitrageprocedure. Bij een gerechtelijke of arbitrageprocedure wordt de vrijstelling niet toegepast op de kosten van advocaten en experten als de verzekerde niet aansprakelijk wordt gesteld.

Premie

De premie bestaat uit:

 • minimumpremie: niet-terugbetaalbaar voorschot om de dekking te laten ingaan;
 • voorlopige premie: voorschot bepaald aan de hand van de activiteitsgraad;
 • definitieve premie: totale premie bepaald aan de hand van de aangegeven opdrachten.

De premie wordt berekend in functie van de erelonen op basis van de premievoeten per type opdracht.

Duurtijd

Het verzekeringscontract wordt aangegaan voor één jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Tijdens de dekkingsperiode zijn alle schadegevallen voor alle opdrachten aangegeven aan AR CO gedekt. Na het einde van het contract kan de tienjarige aansprakelijkheid gedekt worden voor de niet woonprojecten die aan AR CO zijn aangeven tijdens de dekkingsperiode.

Contractuele documenten

Algemene voorwaarden 218-IRSTA en bijzondere voorwaarden

Documenten te bezorgen door de Verzekeringsnemer

Klantenbehoeftefiche “Beroepsaansprakelijkheid – Loopbaanpolis”Downloads

Overtuigd? Nog een vraag?