0:00 / 0:00

Verzekering

Alle Bouwplaatsrisico's - Nieuwbouw

De verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's" beschermt de bouwheer tijdens de werken.
Ontdek meer

Deze polis is geschikt voor:

Over deze verzekering


De verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's" dekt schade aan het gebouw in oprichting en schade aan derden ten gevolge van de werken.

Als de bouwheer zelf deze verzekering neemt, zal de dekking aan zijn noden beantwoorden. In geval van schade, kan hij zelf beslissen over de aanwending van de schadevergoeding.

Voorwerp

Afdeling I - Zaakschade

Vergoeding van schade aan het bouwproject ten gevolge van een ongeval of een voor de Verzekerde onvoorzienbare, onzekere, toekomstige en plotse gebeurtenis; de Verzekeraar oefent eventueel verhaal uit op de aansprakelijke veroorzaker. De verzekerde goederen omvatten het definitief op te richten gebouw, de te verwerken bouwmaterialen en eventueel de voorlopige bouwwerken (die weer afgebroken zullen worden). Werfmaterieel (bv. stelling of kraan) is niet verzekerd.

Afdeling II - Aansprakelijkheid

Optioneel dekking voor de schade aan derden ten gevolge van de werken, wanneer een of meerdere Verzekerden hiervoor aansprakelijk zijn:

  1. de Bouwheer, aansprakelijk op basis van artikel 544 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek (respectievelijk burenhinder en het instorten van een gebouw), voor lichamelijke letsels, schade aan gebouwen en gevolgschade ;
  2. de andere Verzekerden, aansprakelijk op basis van artikel 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek (door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van een Verzekerde of een persoon waarvoor hij/zij instaat of door een zaak onder bewaring van die personen), voor lichamelijke letsels, materiële schade en gevolgschade.

Dekkingen

Afdeling I - Zaakschade

Het bedrag van de dekking wordt bepaald op basis van de aangegeven waarde van de bouwwerken (uitrusting inbegrepen), die niet lager mag zijn dan het totaal van de in de aannemingscontracten voorziene bedragen, vermeerderd met de honoraria van de architecten en andere dienstverleners en de niet-aftrekbare BTW. AR-CO zal geen onderverzekering inroepen indien de aangegeven waarde met 10% overschreden zou worden.

De reddingskosten (kosten gemaakt als goede huisvader om schade te voorkomen of te beperken) zijn ook gedekt.

Afdeling II - Aansprakelijkheid

Het bedrag van de dekking wordt bepaald op basis van de aangegeven waarde in afdeling I.

De reddingskosten voor schade aan derden en de eventuele interesten en verdedigingskosten (o.a. erelonen van advocaten en experten) zijn ook gedekt.

Premie

De Verzekeringsnemer betaalt bij de uitgifte van het contract een voorlopige premie die op de aangegeven waarde en verwachte duurtijd berekend is. De definitieve premie zal berekend worden volgens de totale kost van de contracten bij de (voorlopige) oplevering of bij het voorziene einde van de werken zonder lager dan de voorlopige premie te mogen zijn.

Indien de werf niet wordt opgestart, wordt de premie herrekend naar de kosten van de Verzekeraar en het teveel betaalde wordt teruggestort.

Vrijstelling

De vergoeding van de Verzekeraar wordt verminderd met een vrijstelling, die wordt toegepast per Verzekerde en per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen te wijten aan hetzelfde oorzakelijk feit.

Voor de Bouwheer bedraagt de standaardvrijstelling € 1.250 in Afdeling I en € 2.500 in Afdeling II. Voor de andere Verzekerden geldt de dekking na uitputting van de eigen aansprakelijkheidspolis met een minimum van € 50.000.Downloads

Overtuigd? Nog een vraag?