0:00 / 0:00

Verzekering

Beroepsaansprakelijkheid "enige opdracht"

De beroepsaansprakelijkheidspolis "enige opdracht" dekt de aansprakelijkheid van één of meerdere dienstverleners voor één specifiek of uitzonderlijk project.
Ontdek meer

Deze polis is geschikt voor:

Over deze verzekering


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor één opdracht wordt vaak genomen in volgende gevallen: uitzonderlijke samenwerking (tijdelijke vennootschap), een éénmalige realisatie, een uitzonderlijk project te verzekeren buiten de loopbaanpolis, een kortlopende uitoefening van de beroepsactiviteit, een buitenlandse professional die eenmalig een project in België realiseert.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van alle aangegeven verzekerden voor hun disciplines. Onderlinge schade of conflicten tussen de verzekerden zijn niet gedekt.

Voorwerp

Deze polis dekt:

 • de contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek en/of de wetgeving op het beroep van architecten (wet van 20 maart 1939 en KB 25.4.2009), voor elke beroepshandeling zowel voor als na de aanvaarding van de werken met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en de contractuele aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de aanvaarding van de werken;
 • de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
 • de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.

Dekkingen

Aangezien het om een eenmalige opdracht gaat, zijn de waarborgen, premie en vrijstelling op maat in functie van het project en worden ze bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van het contract. Deze worden vastgesteld in onderling akkoord tussen de klant-verzekeringnemer en de verzekeraar in functie van het beroepsprofiel van de verzekerden.

De dekking voor architecten en ingenieurs mag per schadegeval niet lager zijn dan:

 • € 500.000 voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 648); en
 • € 1.500.000 voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100.

Voor landmeters:

 • € 300.000 voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 648); et
 • € 1.200.000 voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100).

Aanvullingen:

 • € 10.000 voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 648)
 • € 500.000 voor reddingskosten;
 • € 500.000 voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

Premie

De enige premie wordt berekend volgens de premievoet vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:

 • Voor architectuuropdrachten: in ‰ van de waarde van de werken
 • Voor afzonderlijke ingenieursstudies: in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen of in °/°° van de waarde van de werken
 • Voor gecombineerde opdrachten binnen het project: in ‰ van de waarde van de werken of in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen
 • De minimumpremie per polis is € 382.69 + taksen (9,25%) + kosten (0.50%) = € 420.00

  Vrijstelling

  De vrijstelling bedraagt € 500 + 15% van het bedrag van de tussenkomst, met een maximum van € 6.250.

  Onder voorbehoud van aanvaarding is het mogelijk om andere vrijstellingen te verkrijgen.  Downloads

  Overtuigd? Nog een vraag?