0:00 / 0:00

Nieuws
1 juni 2023

Hernieuwd modelcontract voor architectuuropdrachten

AR-CO stelt al enkele jaren een model van architectuurovereenkomst ter beschikking aan haar klanten-architecten. Door de inwerkingtreding van het nieuwe verbintenissenrecht en de verdere ontwikkelingen in de (Cassatie)rechtspraak was het noodzakelijk om dit modelcontract een update en upgrade te geven. Nieuwe architectuuropdrachten kunnen voortaan best via dit nieuwe modelcontract worden geregeld.

Het architectuurcontract vormt de hoeksteen van de samenwerking tussen de architect en de bouwheer. Deze biedt een betere bescherming voor de architect, bespaart heel wat tijd en werkt bij de totstandkoming van de overeenkomst met de bouwheer, en zorgt er bovendien ook voor dat de verschillende fases goed onderscheiden zijn.

Download de hernieuwde architectuurovereenkomst

Indien u meer wenst te weten over het nieuwe architectuurcontract, organiseert AR-CO informatiesessies alwaar u tips & tricks zult krijgen voor de verdere invulling van de modelovereenkomst.

Schrijf u in voor één van de infosessies met ontbijt

De updates aan het modelcontract situeren zich onder meer op het vlak van de opdracht van de architect en de contractuele aansprakelijkheid van de architect. Bij wijze van voorbeeld kunnen we volgende punten melden:

Totstandkoming van de overeenkomst:

Evenwaardigheid van de partijen:
Bij het sluiten van een architectuurcontract dient men tijdens de onderhandelingen aandachtig te zijn voor de evenwaardigheid van beide partijen en het verbod op onevenwichtige en oneerlijke bedingen. In het nieuwe modelcontract werden alle bepalingen in lijn gebracht met deze regels.

Consumentenbescherming van niet-professionele bouwheren:

Verzekeringsplicht:
In het modelcontract wordt extra nadruk gelegd op de verzekeringsplicht “BA Beroepsaansprakelijkheid” van alle ontwerpers en dienstverleners, alsook de “Tienjarige BA” van aannemers, architecten en ingenieurs stabiliteit voor de woningbouw in België.

De uitvoering van de overeenkomst:

Beperking van de controleplicht tot vergunningsplichtige gesloten ruwbouwwerken:
Volgens de (Cassatie)rechtspraak is het monopolie van de architect beperkt tot gesloten ruwbouwwerken onderworpen aan een bouwvergunning en kan de controleplicht van de architect tot die werken worden beperkt. In het nieuwe modelcontract wordt voortaan een opdeling gemaakt tussen een uitvoeringsfase gesloten ruwbouwwerken met controleplicht en een uitvoeringsfase afwerking, waarin de architect de omvang van zijn opdracht en van zijn controleplicht kan oplijsten of weigeren. Het belangrijkste effect hiervan is dat de aansprakelijkheid voor zware bouwgebreken die de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van een gebouw gedurende 10 jaar, beperkt wordt tot de fase van de gesloten ruwbouwwerken.

Uitvoering te goeder trouw en nakomingsverplichting:
Het Burgerlijk Wetboek bevestigt de nakomingsverplichting, ook bij stijging van kostprijzen of waardeverminderingen. Nieuw is de invoering van het recht om bij “verandering van omstandigheden” de verbintenissen te heronderhandelen. Deze bepalingen vinden hun weerslag in de modaliteiten van budgetoverschrijding en opzegmogelijkheden.

Contractuele aansprakelijkheid:

Rangorde bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen:
Het Burgerlijk Wetboek legt een rangorde op bij de niet-nakoming van contractuele verbintenissen: recht op uitvoering in natura door de oorspronkelijke architect, recht op schadeherstel, recht op ontbinding bij ernstige niet-naleving, recht op prijsvermindering bij minder ernstige gevallen en recht op het opschorten van de eigen verbintenis van de bouwheer (in casu betalen van ereloon).

Inspanningsverbintenis van de architect:
De verbintenis van de architect is een inspanningsverbintenis, d.w.z. “een verbintenis die de schuldenaar ervan verplicht om alle zorg te verstrekken die eigen is aan een voorzichtig en redelijk persoon om een bepaald resultaat te bereiken. Het bewijs van de fout van de schuldenaar rust op de schuldeiser”. De bouwheer moet de architect voor de contractuele aansprakelijkheden in gebreke stellen, d.w.z. op formele wijze per geschrift de fouten melden en herstel vragen binnen een te bepalen termijn.

Einde van de overeenkomst:

Overlijden, inbreng in rechtspersoon, vereffening of verkoop bouwproject:
De architectuurovereenkomst eindigt niet meer met het overlijden van de architect, de inbreng in een rechtspersoon of de vereffening, noch met de verkoop van het bouwproject.

Downloads

Andere berichten